โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (กิจกรรมที่ ๑

 

ณ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
.
วันพุธที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
.
เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. พระเทพบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประธานในพิธี จุดเทียนธูป นำบูชาพระรัตนตรัย และบรรยายพิเศษ เรื่อง “หลักการและแนวทางการเขียนบทความที่ดี และควรค่าแก่การตีพิมพ์”
-พระมหาอรุณ ปญฺารุโณ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าวรายงาน
.
เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น. การบรรยาย เรื่อง“เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ” โดย ดร.สติธร ธนานิธิโชติ นักวิชาการชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
.
เวลา ๑๑.๓๐-๑๓.๐๐ น. ภัตตาหารเพล/อาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. แยกกลุ่มเพื่อทำประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียนบทความแต่ละ สาขาวิชา
กลุ่มที่ ๑ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
- กลุ่มย่อย ๑.๑ โดย นายภูวิน บุญยะเวชชีวิน นักวิจัยปฏิบัติการ 
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตกองบรรณาธิการวารสาร International Journal of East Asian Studies
.
- กลุ่มย่อย ๑.๒ โดย ดร.สติธร ธนานิธิโชติ นักวิชาการชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
.
กลุ่มที่ ๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
เข้าร่วมกับกลุ่มที่ ๑
.
กลุ่มที่ ๓ หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
โดย รศ.สุรางค์รัตน์ วศินารมย์ ข้าราชการบำนาญ อดีต
อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.
เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๓๐ น. พัก/ รับประทานอาหารเย็น
.
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
.
เวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียน
เวลา ๐๘.๐๐-๑๑.๐๐ น. นำเสนอตัวอย่างเกี่ยวกับบทความที่พึงประสงค์ และควรค่าแก่การตีพิมพ์ดำเนินการโดย วิทยากรแต่ละกลุ่ม
กลุ่มที่ ๑ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
- กลุ่มย่อย ๑.๑ โดย ผศ.ดร. ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ และอาจารย์ประจำ ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
-กลุ่มย่อย ๑.๒ โดย ดร.วีระ หวังสัจจะโชค อาจารย์ประจำ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
.
-กลุ่มย่อย ๑.๓ โดย นายภูวิน บุญยะเวชชีวิน นักวิจัยปฏิบัติการ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตกองบรรณาธิการวารสาร International Journal of East Asian Studies
.
กลุ่มที่ ๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
โดย ผศ.ดร.จักรกริช สังขมณี รองคณบดี คณะรัฐศาสตร์ และอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
กลุ่มที่ ๓ หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
เข้าร่วมกับกลุ่มที่ ๑ – ๒
.
เวลา ๑๑.๐๐-๑๓.๐๐ น. ภัตตาหารเพล/อาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. นำเสนอตัวอย่างเกี่ยวกับบทความที่พึงประสงค์ และควรค่าแก่การตีพิมพ์ดำเนินการโดย วิทยากรแต่ละกลุ่ม
.
กลุ่มที่ ๑ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
- กลุ่มย่อย ๑.๑ โดย นายภูวิน บุญยะเวชชีวิน นักวิจัยปฏิบัติการ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ และอดีต กองบรรณาธิการวารสาร International Journal of East Asian Studies
.
-กลุ่มย่อย ๑.๒ โดย ดร.วีระ หวังสัจจะโชค อาจารย์ประจำ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
.
กลุ่มที่ ๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
โดย ผศ.ดร.จักรกริช สังขมณี รองคณบดี คณะรัฐศาสตร์ และอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
กลุ่มที่ ๓ หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
เข้าร่วมกับกลุ่มที่ ๑ – ๓
.
เวลา ๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. สรุปภาพรวม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
.
เวลา ๑๗.๐๐ น. ปิดการประชุมสัมมนา 
โดย พระมหาอรุณ ปญฺารุโณ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

 

Share