บุคลากร

 

พระมหาอรุณ  ปญฺญารุโณ

ตำแหน่ง : คณบดีคณะสังคมศาสตร์

              กรรมการสภามหาวิทยาลัย

              ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
วุฒิการศึกษา :   ป.ธ.๙
                      ศน.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
                      ร.บ. (เทคนิคและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์)
                      ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ)
                      ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
                      ป.บัณฑิต (วิจัยทางสังคม)
                      ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต)
                      ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
                      รป.ม. (การปกครองท้องถิ่น)
                      นศ.ม. (นิเทศศาสตร์)

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) ดร.

ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
                อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
วุฒิการศึกษา : น.ธ.เอก
                    ศน.บ. (สังคมวิทยา)
                    M.A. (Anthropology)
                    M.Phil. (Social Anthropology)
                    Ph.D. (Social Anthropology)

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

พระครูปลัด ณัฐพงศ์  ยโส

ตำแหน่งหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์

             อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

วุฒิการศึกษา : ศน.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)

                    ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
                    รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พระมหาสุรไกร  ชินพุทฺธิสิริ

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
               อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

              
วุฒิการศึกษา : ป.ธ.๙
                    ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ)
                    สส.ม. (นโยบายสวัสดิการสังคม)

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสถียร  วิพรมหา

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
              อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

              ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสังคม


วุฒิการศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ.๕
                    ศน.บ. (สังคมวิทยา)
                    ร.ม. (สังคมวิทยา)

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 รองศาสตราจารย์ ประจวบ ประเสริฐสังข์

ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

               อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

               กรรมการสภาวิชาการ


วุฒิการศึกษา :  น.ธ.เอก, ป.ธ.๖
                     ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)
                     พช.ม. (พัฒนาชุมชน)

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ สุวีรางกูร

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
              อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา


วุฒิการศึกษา : ป.ธ.๗
                    ศน.บ. (สังคมวิทยา)
                    M.A. (Sociology)
                    Ph.D. (Sociology)

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายปริญญา  ตรีธัญญา 

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
              อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

              กรรมการสภาวิชาการ


วุฒิการศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ.๓
                    ป.บัณฑิต
                    ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง)
                    สส.ม. (การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม)

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายธนะชัย สามล

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์

              อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

วุฒิการศึกษา : ร.บ. (รัฐศาสตร์)                             มหาวิทยาลัยนเรศวร
                    รป.ม. (การปกครองท้องถิ่น)               สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความสนใจ:            

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 54525130 2289835227703964 4023692213782315008 n นายสมชัย แสนภูมี

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์
              อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

              ผู้ช่วยบรรณาธิการ วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย


วุฒิการศึกษา : ร.บ. (รัฐศาสตร์)                            มหาวิทยาลัยนเรศวร
                    ร.ม. (การเมืองและการจัดการปกครอง)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสนใจ: การเมืองการปกครองไทย สถาบันการเมือง พรรคการเมือง การเลือกตั้ง

 

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ประวัติและผลงาน :

 https://mbu.academia.edu/SomchaiSaenphumi/CurriculumVitae

 

 https://www.researchgate.net/profile/Somchai_Saenphumi

   ดร.กัญจิรา  วิจิตรวัชรารักษ์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์
              อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

              กรรมการสภาวิชาการ


วุฒิการศึกษา : วท.บ. (สุขศึกษา)
                    ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)

                    ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)

E-mail :

นางสาวกฤติกา  ชนะกุล

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
              อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์


วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
                    สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์)

E-mail :

นางสาวณัฐหทัย  นิรัติศัย

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
              อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์


วุฒิการศึกษา : รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
                    สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์)

E-mail :

นางสาวณัฐชยา  กำแพงแก้ว

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
              อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์


วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)
                    สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์)

E-mail :

อนฤมล 

นางสาวนฤมล เจริญใจ

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

              อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

 

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                  ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม)          มหาวิทยาลัยมหิดล

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
 
 
 
 
Share